Facebook    Twitter

El Ministeri d’Agricultura , Alimentació i Medi Ambient Posa en marxa l’Agència d’Informació i Control Alimentaris ( AICA )

El Ministeri d’Agricultura , Alimentació i Medi Ambient Posa en marxa l’Agència d’Informació i Control Alimentaris ( AICA )

2014.01.03

Substitueix l’Agència per l’Oli d’ Oliva i de ASSUMEIX Noves Funcions Relacionades Amb El Compliment De La Llei de Mesures Per La Millora de la Cadena Alimentària

Gestionarà els Sistemes d’Informació, Seguiment i Anàlisi dels Mercats oleícoles i Lactis.

El Ministeri d’Agricultura , Alimentació i Medi Ambient ha Posat en Marxa l’Agència d’Informació i Control Alimentaris ( AICA ) , l’Organisme Creat en el marc de la Llei de Mesures Per la millora del funcionament de la Cadena Alimentària Que Substitueix en les seves Funcions al’Agència Per l’Oli d’Oliva , i que Avui entra en vigor .

FUNCIONS DE L’AGÈNCIA

Entre les seves funcions, l’Agència gestionarà els Sistemes d’Informació, Seguiment i Anàlisi Dels MERCATS oleícoles ( Oli d’oliva i oliva de taula ) i Làctics ,, aixi com l’Anàlisi i Difusió de Ses Resultats . En aquest sentit, el Ministeri d’Agricultura , Alimentació i Medi Ambient crearà un Sistema d’Informació , Seguiment i Anàlisi específica perf Aquells sectors o Mercats Alimentaris que consideri especialment sensibles o be Estratègics .

Per això , l’agència establirà i desenvoluparà unr Règim de Control Per Al Compliment de les obligacions Per part dels Operadors D’aquests Sectors , a Objecte de comprovar la veracitat i Integritat de les Dades Que s’incorporin als Sistemes d’Informació de Mercats .

L’agència iniciarà i instruirà els expedients sancionadors per incompliments en el pagament de les aportacions obligatòries a organizations interprofessionals o de Productors en el sector oleícola ( Oli d’oliva i oliva de taula ) i lacti , formulant a les autoritats competents les Propostes de Resolució Que corresponguin .

Al Mateix Temps , establirà i desenvoluparà el Règim de Control necessari per comprovar el Compliment De La Llei de Mesures Per La Millora de la Cadena Alimentària . ASI , comprovarà les denúncies Que li siguin presentades per Incompliment del que disposa l’ article 23 de la llei i instruirà el Procediment sancionador per Formular la proposta de resolució Que Procedeixi a l’autoritat competent del Ministeri, o traslladar-les a la Comissió Nacional de la Competència .

L’agència podrà també iniciar d’ofici el Procediment sancionador Que correspongui per les irregularitats Que constati en l’Exercici de les seves Funcions, Que suposin incompliments del que disposa la Llei de Mesures per millorar el funcionament de la Cadena Alimentària , i Després de la Corresponent Instrucció , proposar a l’autoritat competent la Resolució Que procedeixi o be si és el cas formular denuncia davant la Comissió Nacional de la Competència degudament documentada .

Així mateix , l’agència col.laborarà Amb L’Observatori de la Cadena Alimentària a La realització dels treballs , Estudis i Informes Que es realitzin Sobre els esmentats Productes, Mercats i Sectors. També gestionarà i mantindrà el Registre Estatal de Bones Pràctiques Mercantils en la Contractació Alimentària.

EFICÀCIA I COMPETITIVITAT

Per Al Compliment d les seves Funcions , l’agència Compta en un Equip de Direcció i Gestió , i un Consell Assessor com organ dConsultiu i de Participació .

Amb la posta en vigor de la Llei de Mesures per millorar la Cadena Alimentària , el sector agroalimentari espanyol comptarà Amb Una eina Important per Augmentar la seva Eficàcia i Competitivitat , i per Reduir el Desequilibri en les Relacions Comercials Entre els Diferents Operadors de la Cadena de valor. Tot Això en el marc d’Una Competència justa Que redundi en Benefici del sector i del dels Consumidors .