Facebook    Twitter

La proposta de reforma fiscal té en consideració les característiques específiques del sector agroalimentari

2014.06.24 NOTA DEL MAGRAMA

La reforma fiscal manté el règim d’estimació objectiva, o de mòduls, de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals

Els agricultors es veuran més beneficiats per la rebaixa general establerta en els tipus de gravamen de l’IRPF

El nou impost sobre societats incorpora així mateix una baixada de tributació i mesures per fomentar la competitivitat de les empreses, i simplificació de les deduccions

En relació amb l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), la proposta de reforma no significa cap canvi substancial per al sector agroalimentari, ja que es mantenen els tipus impositius vigents

La proposta de reforma fiscal que va estudiar el Consell de Ministres divendres passat inclou una sèrie de mesures encaminades a aconseguir un sistema tributari més modern i equitatiu. Entre elles destaquen unes majors rebaixes fiscals per a les rendes mitjanes i baixes, beneficis socials per a famílies amb fills i / o amb persones amb discapacitat i noves mesures per a la lluita contra el frau.

REPERCUSSIONS SECTOR AGRARI

En relació amb el sector agrari, aquesta proposta de reforma planteja aspectes molt positius, ja que el Govern ha pres en compte les condicions econòmiques, socials, territorials i mediambientals del sector agroalimentari i, per això, ha mantingut el règim d’estimació objectiva (o de mòduls) de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, tot i haver estat qüestionat inicialment en l’Informe de la Comissió d’Experts Fiscals.

La proposta de reforma únicament introdueix dos canvis en els llindars màxims dels rendiments íntegres (reducció de 300.000 a 200.000 €) i de compres (de 300.000 a 150.000 €), que no ha d’excedir un agricultor per poder tributar en estimació objectiva.

Es tracta de mesures d’acord amb la cada vegada major professionalització dels agricultors, que, segons les primeres estimacions, afectaran tan sols a un 0,4% dels actuals declarants, que hauran d’optar pel règim alternatiu d’estimació directa, ja sigui en seva modalitat normal o simplificada.

RÈGIM D’ESTIMACIÓ OBJECTIVA

Cal destacar les característiques del règim d’estimació objectiva agrària, l’aplicació és de caràcter opcional per als agricultors:

1r. – El règim d’estimació objectiva resulta ser, amb més deun milió de declarants, el règim majoritari triat pel sector agrari, corresponent aproximadament a un 90% de les explotacions agràries. Aquest sistema simplificat de declaració aplica una sèrie d’índexs de rendiment net (mòduls), prèviament calculats, que estan en relació amb el rendiment esperat de cada activitat agrària.

2n. – El fet de no haver de portar tota la comptabilitat documental de l’explotació, reduint les obligacions del titular a una declaració anual d’ingressos per les vendes dels seus productes fa d’aquest sistema una eina senzilla i eficaç per a les declaracions de renda agrària . Prova d’això és que la xifra de declarants ha estat constant des de la seva implantació a finals dels anys 90.

3r. – Des del punt de vista de la lluita contra el frau, el règim de mòduls de l’agricultura és transparent ja que obliga els contribuents a declarar els ingressos obtinguts en l’exercici de l’activitat agrària.

Els agricultors es veuran més beneficiats per la rebaixa general establerta en els tipus de gravamen de l’IRPF. La rebaixa mitjana dels tipus serà del 12,5% per a tots els contribuents, mentre que el 72% dels declarants, amb rendes inferiors de 24.000 euros, es beneficiaran d’una rebaixa mitjana del 23,5%.

IMPOST SOCIETATS

El nou impost sobre societats incorpora així mateix una baixada de tributació i mesures per fomentar la competitivitat de les empreses, i simplificació de les deduccions. En el cas de les Pimes, majoritàries en el sector agroalimentari, es manté el règim especial d’entitats de reduïda dimensió amb el tipus del 25% i altres beneficis com la llibertat d’amortització.

En relació amb l’Impost sobre el Valor Afegit, la proposta de reforma no significa cap canvi substancial per al sector agroalimentari, ja que es mantenen els tipus impositius vigents. En aquest sentit, destaca el manteniment dels actuals tipus d’IVA en els productes agroalimentaris, donat el caràcter estratègic per a l’economia espanyola del sistema agroalimentari i la sensibilitat de la demanda a modificacions en el preu dels seus productes

Únicament, com a conseqüència de les modificacions introduïdes en els llindars que delimiten la possibilitat d’acollir-se al mètode d’Estimació Objectiva en l’IRPF, s’han adequat a aquests llindars establerts en el règim simplificat i en el Règim Especial de l’Agricultura, la Ramaderia i la Pesca.