Facebook    Twitter

Aprovada la REFORMA FISCAL, que manté el règim de mòduls per al sector agrari

Aprovada la REFORMA FISCAL, que manté el règim de mòduls per al sector agrari

El Congrés dels Diputats va aprovar definitivament el 20 de novembre els tres textos que componen la reforma fiscal (IRPF, IVA i Impost de Societats), que entrarà en vigor l’1 de gener de 2015. Des del punt de vista del sector agrari, el més destacable és que es manté el règim de mòduls per a l’agricultura i la ramaderia en el cas de les explotacions que no superin els 250.000 euros d’ingressos anuals.

El projecte inicial recollia un límit d’ingressos (rendiments íntegres anuals) de 200.000 euros perquè els contribuents del sector agrari poguessin mantenir-se en el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF (o règim de mòduls). No obstant això, al llarg del tràmit parlamentari s’ha elevat aquest sostre fins als 250.000 euros. No obstant això, es tracta d’una xifra inferior a la qual ha estat vigent fins ara, que era de 300.000 euros, la qual cosa perjudica a un determinat nombre de contribuents.

Pel que fa a les despeses, el límit s’ha fixat en 150.000 euros (enfront dels 300.000 vigents fins ara), la qual cosa també resulta perjudicial.

Com a conseqüència de les modificacions introduïdes en els llindars que delimiten la possibilitat d’acollir-se al mètode d’estimació objectiva de l’IRPF s’han adaptat a aquests llindars els establerts en el règim simplificat d’IVA i en el règim especial de l’agricultura, la ramaderia i la pesca.

Estimació directa

Els contribuents que quedin fos del sistema de mòduls, o que renunciïn a ell, determinaran el rendiment net de les seves activitats econòmiques pel mètode d’estimació directa. En aquest cas, hi ha dues modalitats: la normal i la simplificada. Aquesta última s’aplicarà, com fins ara, per determinades activitats econòmiques l’import net de les quals de xifra de negocis, per al conjunt d’activitats desenvolupades pel contribuent, no superi els 500.000 euros l’any immediatament anterior.