Facebook    Twitter

Antimonopoli: La CE obre una consulta sobre la venda conjunta d’oli d’oliva

PUBLICAT EL 16/01/2015

Les observacions poden presentar-se fins al 5 de maig de 2015

OLIMERCA .- La Comissió Europea desitja recaptar observacions sobre el nou projecte de directrius sobre l’aplicació de les normes antimonopoli de la UE en el sector agrícola.

La reforma de la política agrícola comuna (PAC) de la UE ha originat normes específiques aplicables a la venda d’oli d’oliva, bestiar boví i cultius herbacis. Concretament, les noves disposicions permeten als productors comercialitzar conjuntament els seus productes si es compleixen determinades condicions, inclosa la que la seva cooperació aporti un augment de l’eficiència.

Les directrius de la Comissió contribuiran a assegurar que l’aplicació de la PAC millora el funcionament de la cadena de proveïment alimentari i salvaguarda la competència efectiva i la innovació als mercats de productes agrícoles. Les observacions poden presentar-se fins al 5 de maig de 2015. En funció dels comentaris rebuts, la Comissió revisarà la seva proposta a fi d’adoptar les directrius definitives abans que acabi 2015.

L’1 de gener de 2014 va entrar en vigor la nova PAC de la UE que inclou un règim específic de competència per determinats productes agrícoles. En particular, una de les possibilitats que brinda als productors és la comercialització conjunta d’oli d’oliva, bestiar boví i cultius herbacis a través de les organitzacions de productors o les seves agrupacions, sempre que:

1) aquestes organitzacions reforcin considerablement l’eficiència dels agricultors mitjançant l’oferta de serveis de suport a activitats com l’emmagatzematge, la distribució o el transport, i

2) la quantitat comercialitzada per l’organització no depassi determinats llindars.

La Comissió desitja ara presentar directrius sobre la utilització òptima d’aquestes noves normes a fi d’impulsar la inversió i el creixement sense crear desigualtats entre els operadors al mercat únic. Concretament, el projecte de directrius indica:

• exemples de com les organitzacions de productors poden prestar serveis que facin més eficients als agricultors;
• pautes per comprovar que els volums de la producció comercialitzada per les organitzacions de productors no depassin determinats límits;
• les situacions en les quals les autoritats de competència poden aplicar una clàusula de salvaguarda i reactivar o anul·lar els contractes de comercialització conjunta d’una organització de productors.

Les autoritats de competència i els ministeris d’agricultura nacionals han estat ja consultats sobre aquesta proposta.

En un seminari programat pel 4 de març de 2015, la Comissió presentarà les propostes a les parts interessades i a les autoritats de competència i els ministeris d’agricultura nacionals.

El text íntegre de les propostes es troba en:
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_cmo_regulation/index_en.html