Facebook    Twitter

Nou Registre de productors i operadors de defensa fitosanitària

El Govern crea el  Registre oficial de productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària amb l’objectiu d’unificar i simplificar en un sol registre totes les persones o entitats que intervenen en qualsevol fase del producte fitosanitari (des de la fabricació fins a la utilització) i garantir que tenen una correcta formació i assessorament.

Ruralcat – 25/05/2015

El passat 28 d’abril es va aprovar el decret 61/2015, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les Agrupacions de defensa vegetal. Sota el criteri de simplificació i reducció de normes, s’unifica així en un sol decret la legislació que afecta els operadors que tenen alguna relació amb els mitjans de defensa fitosanitària.

També es crea  el Registre oficial de productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària, què engloba totes les persones físiques o jurídiques que fabriquin, comercialitzin, distribueixin, apliquin o manipulin mitjans de defensa fitosanitària d’ús professional, les persones assessores en gestió integrada de plagues, i les agrupacions de defensa forestal (ADV). Es tracta d’un registre administratiu que s’estructura en 5 seccions:  subministrador, tractaments fitosanitaris, assessors en gestió integrada de plagues, usuaris professionals que apliquen o manipulen productes fitosanitaris, i les ADV. S’han  d’inscriure al registre totes les persones físiques o jurídiques que tinguin el domicili legal a Catalunya i que realitzin alguna d’aquestes activitats.

A banda, el decret regula i actualitza el reconeixement de les ADV, que fomenten l’aplicació de tècniques de gestió integrada de plagues i la utilització racional dels mitjans de defensa fitosanitària. Les ADV col·laboren amb el Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat en la lluita col·lectiva contra les plagues i, per tant, es poden considerar uns operadors més en l’àmbit dels mitjans de defensa fitosanitària. El decret també estableix un règim jurídic que inclou els requisits i les obligacions que han de complir.

Així, el text regula la capacitació per aplicar i manipular productes sanitaris i el reconeixement de la condició de persona assessora en gestió integrada de plagues.

La Directiva europea 2009/128, que fixa el marc d’actuació per a un ús sostenible dels plaguicides a la UE, estableix que tots els usuaris professionals, distribuïdors i assessors han de disposar d’una formació adequada. És per això que les persones que desenvolupen activitats relacionades amb la comercialització i utilització dels productes fitosanitaris han d’acreditar, en funció de les activitats a realitzar, uns coneixements d’acord amb els nivells de capacitació següents: bàsic, qualificat, fumigador o pilot aplicador. Aquests nivells de capacitació s’assoleixen amb uns cursos de formació o amb la disposició de la titulació habilitant i s’acrediten amb un carnet identificador que emet el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i que s’ha de renovar cada 10 anys. A partir del 26 de novembre de 2015, serà indispensable disposar d’aquest carnet per poder comprar productes fitosanitaris d’ús professional.

L’emissió del carnet d’aplicador i manipulador de productes fitosanitaris i la Resolució per al reconeixement de la condició de persona assessora en gestió integrada de plagues comporta la seva inscripció al Registre oficial de productors i operadors de productes fitosanitaris.

En el següent link hi podreu trobar la norma sencera.

DECRET 61/2015, de 28 d’abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les Agrupacions de defensa vegetal (DOGC Núm. 6862 – 30.4.2015)