Facebook    Twitter

Hisenda elimina l’IVA en el traspàs de drets de la PAC

L’Agència Tributaria va iniciar actuacions per a la liquidació de l’IVA fa un any
OLEOREVISTA – 16/06/2015

Segons l’informe elaborat per Hisenda, els agricultors que venguin o lloguin els seus drets de la Política Agrària Comuna (PAC) conjuntament amb les terres corresponents, no tributaran per l’IVA.

Des de fa un any aproximadament, l’Agència Tributària va iniciar actuacions per a la liquidació de l’IVA dels exercicis 2011, 2012 i 2013 tant als venedors com als arrendadors, que eren els que tenien la suposada obligació de repercutir l’IVA.

L’Associació Agrària de Joves Agricultors (ASAJA) ha estat treballant al llarg de tot l’any realitzant informes i propostes, des de la data en què van començar les inspeccions, sol·licitant, tant al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient com al Ministeri de Hisenda i Administracions Públiques, que les cessions i transmissions de dret de pagament bàsic de la PAC lligades a la terra quedessin exemptes d’IVA.

El problema venia perquè en els contractes d’arrendament o venda amb terres, Hisenda liquidava l’IVA dels drets de pagament bàsic de la PAC, però separant-ho del propi contracte d’arrendament o venda, traduint-se en un nou gravamen per a la majoria dels agricultors i ramaders espanyols, que havien així de pagar un 21% d’IVA dels drets per separat, quan anteriorment es venien liquidant per l’Impost sobre Transmissions Patrimonials que  tributava al 0,40% en el seu tipus màxim.

ASAJA ha defensat en tot moment la condició de prestació accessòria d’aquests drets de pagament bàsic, concepte jurídic que implicaria que els arrendaments o compravendes de terres agrícoles es consideressin com a activitat principal i estiguessin exempts d’IVA, com així ho estarien també, en conseqüència els drets de pagament bàsic associat. Aquesta tesi venia també avalada per un informe del Comitè de l’IVA de la Unió Europea, un òrgan consultiu comunitari, que es posicionava a favor de la demanda dels agricultors en el sentit del caràcter accessori dels drets. Per això, Hisenda aclareix que quan la venda o arrendament dels drets es produeix al costat de la venda o arrendament dels terrenys, el traspàs dels drets es considera com accessori de la venda del terreny.

D’aquesta manera, la Direcció General de Tributs considera que les operacions accessòries (venda o lloguer de drets de pagament bàsic) tributen de la mateixa manera que l’operació principal. Això suposa que es beneficien de l’exempció de l’impost que resulta d’aplicació als lliuraments i arrendaments de terrenys, en aquest cas, de l’IVA.