Facebook    Twitter

El preu mitjà d’obtenció d’un quilo d’oli al món és de 2,63 euros

A espanya costa 2,75 euros produir un quilo d’oli.  Un 87 % són costos de producció de l’oliva i el 13 % restant corresponen a la molta i transport.

30/11/2015 – COI i MERCACEI

El preu mitjà d’obtenció d’un quilo d’oli en el món és de 2,63 euros, considerant la superfície de cada un dels diferents països productors. En concret, en el total de costos d’obtenció d’un quilo d’oli, de mitjana, la importància de la producció de l’oliva en camp representa un 84%, i el seu transport i mòlta, un 16%. Aquestes són algunes de les conclusions que es desprenen del “Estudi Internacional sobre Costos de Producció de l’Oli d’Oliva”, publicat pel Consell Oleícola Internacional (COI).

L’objectiu d’aquest treball ha estat obtenir el càlcul del cost d’elaboració d’oli d’oliva per quilogram en els països membres del COI i ajudar els oleïcultors a identificar les baules en els quals són menys competitius.

En aquest estudi s’han analitzat 15 països membres del COI -el Marroc, Grècia, Uruguai, Líban, Algèria, Iran, Itàlia, Israel, Tunísia, Portugal, Turquia, Espanya, Argentina, Albània i Jordània-, que representen el 89% de l’olivar mundial (9.954.169 hectàrees); i s’han definit set sistemes de cultiu: olivar tradicional en alta pendent de secà (S1), oliverar tradicional en alta pendent de regadiu (S2), oliverar tradicional a moderada pendent de secà (S3), oliverar tradicional a moderada pendent de regadiu ( S4), oliverar intensiu de secà (S5), oliverar intensiu de regadiu (S6) i oliverar superintensiu de regadiu (S7). Al seu torn, s’han valorat costos directes com ara fertilització, protecció fitosanitària, maneig del sòl, poda, recol·lecció i reg.

Així mateix, s’han definit com a sistemes de mòlta d’oliva el sistema modern de centrifugació i el sistema tradicional de premses.

Conclusions

L’estudi conclou que hi ha grans diferències en els costos de cultiu entre els diferents països productors i entre els diferents sistemes de producció. Així, els sistemes de producció més intensius i de regadiu són els que majors costos per hectàrea s’han registrat, però també els de majors produccions, sent menors els costos unitaris finals. Per contra, els sistemes més tradicionals i de secà són els que tenen majors costos unitaris de producció per quilo d’oliva, és a dir, els menys rendibles.

Per sistemes de cultiu, el cost mitjà total de producció d’un quilo d’oli oscil·la entre els 3,45 euros / kg. en el sistema tradicional d’alta pendent de secà fins als 2,05 euros / kg. en el sistema superintensiu, variant linealment entre aquestes dues xifres a mesura que s’incrementa la intensificació del cultiu. Els països amb costos mitjans ponderats sensiblement per sobre de la mitjana són Líban, Algèria, Uruguai, Itàlia, Israel i l’Iran, país amb el preu mitjà més elevat (6,26 euros / kg); mentre que per sota de la mitjana se situen Marroc, Tunísia i Turquia -aquest últim registra el preu mitjà més baix (1,93 euros / kg.) -. Per la seva banda, al voltant de la mitjana dels preus mundials es troben Jordània, Albània, Argentina, Espanya, Grècia i Portugal.

En general, l’estudi detalla que el Marroc, Tunísia i Turquia són els països on resulten més favorables els costos d’obtenció d’un quilo d’oli d’oliva, per la qual cosa es preveu que en els propers anys creixi el cultiu de l’olivera, a través de capital propi o exterior. Segons aquest treball, en alguns països productors els costos són inevitablement majors per causes “concretes i clares”, com és el cas d’Israel (per l’elevat cost de l’aigua) o Uruguai (pel seu baix rendiment gras).

En aquest sentit, el treball també subratlla que hi ha diferències “molt importants” entre els costos d’uns països i altres encara mantenint-se en el mateix sistema de cultiu, a causa -a més de les especificidades- al diferent maneig del cultiu de l’olivera. Per això, “hi ha un ampli marge per disminuir costos en aquells països amb pitjors números i això s’aconseguiria a través de la transferència tecnològica i de coneixement, així com mitjançant la formació contínua”.

En el cas de la indústria, la variació de costos entre països és important i oscil·la entre els 16 cèntims d’euro per quilo d’oliva molturada a Uruguai fins als 3 cèntims a Espanya, un fet que està relacionat, principalment, amb la mida mitjana de les almàsseres.

Produccions

Pel que fa a les produccions, l’estudi detalla que el rendiment gras és major en els països del sud de la Mediterrània on s’ha cultivat tradicionalment l’olivera, reduint dràsticament en els països sud-americans. A més, les produccions d’oliva de secà són sensiblement majors en els països situats a l’est de la Mediterrània, bressol del cultiu, enfront dels situats més a l’oest.

La producció d’oli per hectàrea s’incrementa amb la intensificació del conreu i amb el reg, xifrant-se la producció mitjana de tots els sistemes i països en 816 quilos d’oli per hectàrea, sent els de majors produccions unitàries Israel, Albània i Algèria, mentre que Itàlia, Iran, Marroc i Tunísia són els menys productius.

Explotacions

Una altra de les característiques contemplades en aquest estudi són les explotacions. Als països analitzats, el 74% de la superfície d’oliverar es conrea en sistemes tradicionals, mentre que el 26% restant es fa en sistemes intensius, sent el sistema de cultiu més freqüent l’olivera tradicional d’alta pendent en secà. Uruguai, Jordània, Grècia i Argentina han definit pocs sistemes de conreu, si bé altres com el Marroc, el Líban, Itàlia, Espanya o Albània compten amb fins a sis sistemes diferents.

L’estudi també precisa que el sistema de reg predominant és el degoteig; que el grau de mecanització dels cultius és menor en els països del sud de la Mediterrània, excepte Israel; i que les varietats locals i autòctones s’imposen en els sistemes tradicionals, mentre les noves varietats s’imposen en els sistemes intensius.

Recomanacions

Derivat de les conclusions, l’estudi inclou un segui de recomanacions per als olivicultors:

 • Transformació, on l’orografia, disponibilitat d’aigua i circumstàncies
  de mida ho permetin, cap a sistemes més intensius de cultiu.
 • Foment, via estratègies de cooperació, com poden ser la integració o
  la concentració, de la competitivitat de les explotacions olivereres, així
  com les almàsseres.
 • Atribuir un ús més encertat a la utilització dels subproductes, i
  recerca de nous destins i utilitats per a aquests via investigació,
  desenvolupament i evolució tecnològica.
 • Potenciació de la qualitat dels olis, així com ressaltar les
  característiques singulars, sobretot dels olis obtinguts a partir de
  els cultius tradicionals.
 • Foment de la promoció com una de les mesures de més calat
  estratègic, en pro d’incrementar l’evolució de l’actual consum i en
  base a aquesta major demanda aconseguir preus més elevats de venda del
  oli d’oliva.
 • Considerar la formació i transferència de coneixement com una
  eina per optimitzar costos en països amb dades desfavorables, en
  els que segons aquest estudi es poden considerar que les tècniques de
  cultiu no són les més adequades per a la rendibilitat.

Podeu descarregar-vos l’estudi complert clicant el següent enllaç:

Estudi Internacional sobre Costos de Producció de l’Oli d’Oliva