Facebook    Twitter

Publicada la convocatòria als ajuts per al foment de l’ús d’assegurances agràries.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació obre la convocatòria dels ajuts a les línies del Pla d’assegurances agràries 2016.

09/05/2016 – RURALCAT

El DARP va publicar el dia 28 d’abril l’Ordre ARP/90/2016, de 18 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de l’ús de les assegurances agràries, i es fa pública la convocatòria dels ajuts a les línies del Pla d’assegurances agràries 2016, en compliment d’un dels objectius primordials, com és l’impuls i el foment de les assegurances agràries per tal de salvaguardar les produccions agrícoles i ramaderes.

Dins del marc del Pla d’assegurances agràries combinades, el DARP, entre d’altres actuacions per al foment de l’ús de les assegurances agràries (divulgatives, d’estudi, de participació en el si dels grups de treball i comissions establerts dins del sistema d’assegurances agràries, etcètera), estableix ajuts a la contractació de les pòlisses, ajuts que regula l’Ordre ara publicada.

Els ajuts concedits per part del Departament consisteixen a subvencionar un percentatge sobre la subvenció que l’Entitat Estatal d’Assegurances Agràries (ENESA) aplica a la pòlissa contractada.

En aquesta convocatòria es manté els criteris de les anteriors i es dóna prioritat a les assegurances contractades en les produccions en què hi hagi un nivell d’assegurament baix. Alhora, es fomenta les assegurances que ofereixen més cobertures o que permeten aglutinar en una pòlissa produccions diverses, així com les que ofereixen cobertura per sequera en conreus de secà.

Tal com ja es va fer amb els ajuts del Pla 2015, la convocatòria d’ajuts per a les assegurances del Pla 2016 es realitzarà mitjançant dues ordres: la primera, que és la que s’ha publicat ara, recull els ajuts de les pòlisses que entrin en vigor fins el dia 31 d’octubre de 2016; i durant el proper mes de novembre es preveu publicar una segona Ordre de convocatòria per a les pòlisses del Pla 2016 que entrin en vigor amb posterioritat al 31 d’octubre de 2016.

Cal recordar que quant a l’ajut per a la contractació d’assegurances per a estructures, cobertures i instal·lacions d’hivernacles, umbracles i túnels, la convocatòria vigent és l’aprovada amb l’Ordre publicada el 22 d’octubre de 2015 i, que, per tant, el termini de sol·licitud per a les pòlisses contractades abans del 30 de setembre de 2016 està obert des del 23 d’octubre de 2015.

Finalment, els percentatges d’ajut s’han hagut d’adaptar a les variacions introduïdes per ENESA al Pla d’assegurances agràries 2016, així com al pressupost disponible del DARP. En aquest sentit, aquests percentatges, per a les línies en què la subvenció del DARP es calcula sobre la subvenció d’ENESA, i segons el grup de subvenció, són:

GRUP
PRINCIPALS LÍNIES D’ASSEGURANÇA  INCLOSES EN EL GRUP DE SUBVENCIÓ
PERCENTATGE 2016
I
Assegurances ramaderes.
28%
II
Mòdul P d’assegurances de fruiters i cirera, entre d’altres.
20%
III
Resta de mòduls d’assegurances de fruiters.
22%
IV
Mòdul P d’assegurances de conreus farratgers, cítrics, herbacis extensius i explotacions forestals, entre d’altres.
Resta de mòduls d’assegurances de cirera, entre d’altres.
25%
V
Mòdul P d’assegurances de fruita seca, entre d’altres.
Resta de mòduls d’assegurances de conreus farratgers i explotacions forestals.
35%
VI
Mòdul P d’assegurances de vinya, olivera, horta, flor, planta ornamental i vivers, conreus industrials.
Assegurances d’aqüicultura i resta de mòduls d’assegurances de cítrics.
45%
VII
Resta de mòduls d’assegurances de fruita seca, herbacis extensius, olivera i vinya.
55%
VIII
Assegurances d’apicultura, de compensació per pèrdua de pastures i resta de mòduls d’horta, flor, planta ornamental i vers, conreus industrials.
60%